Idiomes


COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

El Col·legi

El COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.


El Col·legi es regeix pels seus propis Estatuts i pels Reglaments de règim intern aprovats. Amb caràcter supletori i, si s'escau, com a norma d'obligat compliment, es regeix per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'Exercici de Professions Titulades i dels Col·legis Professionals (Generalitat de Catalunya) i per les Normes complementàries, aclaridores o modificant aquestes disposicions.


El Col·legi representa a tots els seus col·legiats, prestant nombrosos serveis als mateixos i preocupant-se per l'eficaç acompliment de les seves tasques, la seva formació i el seu correcte funcionament. Per a això disposa d'unes funcions molt definides. La Junta de Govern del Col·legi vetlla pel correcte funcionament de la corporació.
Memòries