COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

El Col·legi

Segons l'article 5 del Estatuts col·legials són funcions del Col·legi, als efectes d'acomplir els seus propis objectius, les següents:

 • Vetllar pels principis d'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèria col·legial i de la seva professió.
 • Participar en els òrgans consultius de l'Administració, quan sigui requerit per fer-ho.
 • Organitzar activitats o serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als col·legiats.
 • Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre els professionals.
 • Nomenar arbitres, organitzar i administrar els arbitratges institucionals i crear o patrocinar associacions i entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb el que preveu la Llei d'arbitratge.
 • La confecció d'un Barem d'Honoraris orientatiu o recomanable per la guia i referència dels Col·legiats adscrits al Col·legi.
 • Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en els quals es discuteixen qüestions relatives a honoraris professionals.
 • Emetre els informes o dictàmens que li siguin sol·licitats relatius a qüestions que entrin dins de les pròpies de la professió o d'alguna manera siguin concordants amb la mateixa.
 • Visar els treballs professionals si així s'estableix en els Estatuts o Reglaments.
 • Organitzar cursos de formació professional, ja sigui amb l'objecte d'ampliar coneixements dels col·legiats, ja sigui dels empleats o col·laboradors d'aquests, ja amb l'objecte de preparació de tercers per al seu ingrés al Col·legi en la forma estatutària establerta.
 • Aprovar els seus pressupostos regulant i fixant les aportacions dels col·legiats.
 • Informar el Consell de Col·legis de Catalunya sobre possibles peticions de segregacions en l'àmbit territorial, amb els efectes determinats en la Llei de Col·legis Professionals.
 • Totes les altres funcions que s'estimin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin a l'acompliment dels objectius col·legials.
 • Intervenir davant del Consell de Col·legis de Catalunya en la forma establerta en els seus Estatuts, i davant del Consell General de Col·legis d'Espanya en la forma assignada per la legislació general de l'Estat.
 • Establir acords amb altres entitats que hi estiguin interessades, o organitzacions Col·legis de la mateixa professió o concordants amb ella, situats fora de l'àmbit territorial de Catalunya.
 • Vigilar i ordenar, dins del marc legal, l'exercici de la professió.
 • Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració.
 • Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
 • Vetllar a fi que l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans.
 • Informar de quantes normes prepari o dictamini el Govern de la Generalitat respecte a les condicions generals de l'exercici de la professió i sobre les funcions, àmbits, i règim de possibles incompatibilitats, procurant la intervenció prèvia en tals preparacions o dictàmens, ja sigui directament, ja per mediació del Consell de Col·legis.