COL·LEGIATS

USUARIS WEB

BUSCAR

 

Finestreta Única

BENVINGUDA A LA FINESTRETA ÚNICA DEL COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA

Li donem la benvinguda a la Finestreta Única del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona

Què és la Finestreta Única?

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), en el seu article 6, regula l'establiment d'un sistema de finestreta única a efectes d'una major simplificació dels procediments administratius. La finalitat de les finestretes úniques és exercir un paper d'ajuda al prestador, ja sigui com a autoritat directament competent per expedir els documents necessaris per a accedir a una activitat de serveis, ja sigui com a intermediari entre el prestador i les autoritats directament competents.

La Directiva de Serveis ha estat incorporada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, anomenada Llei Paraigües (BOE de 24 de novembre de 2009). En els seus articles 18 i 19, contempla aquest servei.

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici mitjançant la qual s'adapta la normativa estatal de rang legal al que disposa l'esmentada Llei 17/2009, de 23 de novembre, en virtut del mandat contingut en la disposició final cinquena. En l'article 5, de modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals estableix la incorporació d'un nou article 10 a la mateixa el qual estableix que les organitzacions col·legials disposaran d'una pàgina web perquè, a través de la finestreta els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el Col·legi, a través d'un únic punt, per via electrònica i a distància.